Privacyverklaring

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Loventex Fashion, wordt verwezen naar de nv Loventex Fashion, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan 201-001 en met als ondernemingsnummer RPR Gent 198.335 en BTW-nummer BE463057808, alsook naar elke met de nv Loventex Fashion verbonden vennootschap overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer u beroep doet op de diensten van Loventex Fashion, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die Loventex Fashion verzamelt, waarom Loventex Fashion deze verzamelt en wat Loventex Fashion hiermee doet. Hierbij wil Loventex Fashion er u tevens op wijzen dat Loventex Fashion steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover Loventex Fashion beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • welke gegevens Loventex Fashion verzamelt.

 • hoe Loventex Fashion die gegevens gebruikt.

 • hoe u uw gegevens kunt laten aanpassen.

 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.

 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.

 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

1. Welke gegevens verzamelt Loventex Fashion?

Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, de taal die u spreekt) alsook meer persoonlijke informatie (zoals de functies die u bekleedt, uw geslacht, etc.), die Loventex Fashion nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor u op haar beroep doet.

Voor nagenoeg alle diensten van Loventex Fashion dient u Loventex Fashion vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via de aanmaak van een account op de website of in één van de winkels. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Loventex Fashion.

Loventex Fashion verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

2. Hoe gebruikt Loventex Fashion deze gegevens?

Loventex Fashion hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Loventex Fashion gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht.

Loventex Fashion vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn.

 

Daarnaast kan Loventex Fashion uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

Loventex Fashion verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. Loventex Fashion kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Loventex Fashion deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Loventex Fashion, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • Met uw toestemming

Loventex Fashion kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten Loventex Fashion wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

 • Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van Loventex Fashion wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.

 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

 • Om juridische redenen

Loventex Fashion deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Loventex Fashion als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.

 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

 • de rechten, eigendom of veiligheid van Loventex Fashion, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als Loventex Fashion betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Loventex Fashion doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit is.

 

In het bijzonder geldt het volgende:

 • Loventex Fashion evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 • Loventex Fashion beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Loventex Fashion, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Loventex Fashion te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

3. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Loventex Fashion duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt Loventex Fashion onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in  te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;

 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;

 • een datalek te melden.

Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal Loventex Fashion proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij Loventex Fashion die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Loventex Fashion u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

Loventex Fashion kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Loventex Fashion streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat Loventex Fashion, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

4. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Loventex Fashion.

5. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Loventex Fashion controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Loventex Fashion formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

6. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Loventex Fashion zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.